สพม.40 ชวนเที่ยวประเพณี ‘อุ้มพระดำน้ำ’ จังหวัดเพชรบูรณ์ สัมผัสพลังศรัทธาหนึ่งเดียวในไทย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และเสวนา “หลักสูตรต้านทุจริต”

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และเสวนา “หลักสูตรต้านทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษาได้นำเสนอ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอไว้ 1.เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 2.บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 3.บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่สาระการเรียนรู้อื่นๆ 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน 5.จัดเนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6.บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน ผู้เข้าการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และครูในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 คน โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.40 เป็นประธานในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปรัยิตบัณฑิต สพม.40

2019-09-27  353

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามรถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนหนองไผ่

2019-09-17   1092

รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรายใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรายใหม่ จำนวน 13 ราย โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กล่าวต้อนรับและให้โอวาส ข้อคิดในการรับราชการครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

2019-08-29   845

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) ได้จัดทำ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

2019-08-29   760

โครงการ TFE ( Teams For Education )

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษานำร่อง ที่มีรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ตามโครงการ TFE ( Teams For Education ) โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC ) นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ เครือข่ายคุณภาพ ครูอยากสอน นักเรียนอยากเรียน ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ทำงานอย่างมีความสุข มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

2019-08-29   1342

[2019-09-19] ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 ปี 2562 View : 509

[2019-09-17] ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ View : 548

[2019-09-17] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) View : 1809

[2019-09-02] ปรกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๒ View : 842

[2019-08-30] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่องผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 View : 1041

[2019-08-30] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่องผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 View : 985

[2019-08-21] ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) View : 1456

[2019-08-21] ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) View : 1164

[2019-10-15] ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2562 View : 7

[2019-10-15] ประชาสัมพันธ์ มาตรการงดให้ถุงพลาสติก View : 13

[2019-09-05] ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกันยายน 2562 View : 640

[2019-08-29] ประชาสัมพันธ์โครงการ "Young Leader Camp" View : 752

[2019-08-13] ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน สิงหาคม 2562 View : 943

[2019-08-02] เชิญชวนแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค View : 1122

[2019-07-26] ขอเชิญร่วมกิจกรรม"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยข้้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๘" View : 1823

[2019-07-24] ประชาสัมพันธ์เดิน วิ่ง พิชิตชัย Fun Run Mini MARATHON View : 1239

[2019-09-13] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 471

[2019-09-02] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 View : 603

[2019-09-02] ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 View : 593

[2019-08-30] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 690

[2019-08-30] ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงจอดรถ) View : 645

[2019-08-30] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ) View : 670

[2019-08-20] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ต้นโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 795

[2019-08-20] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ต้นโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 786

[2019-07-11] ประกาศกระกรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับประถมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ View : 2151

[2019-07-11] กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 View : 2207

[2019-07-09] พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 View : 2230

[2019-07-09] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2548สาร View : 2192

[2019-07-09] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 View : 2215

[2019-07-09] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม View : 2202

[2019-07-07] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 View : 2328

[2019-07-07] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 View : 2338

[2019-07-12] การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล View : 2002

[2019-07-10] คู่มือหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย View : 2065

[2019-07-10] คู่มือการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 2065

[2019-07-10] คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา View : 2109

[2019-07-10] คู่มือการขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 2083

[2019-07-10] ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 View : 2093

[2019-07-10] การเสนอขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส View : 2069

[2019-07-09] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา View : 2112

[2019-07-12] โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้"มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) View : 2146

[2019-07-12] โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ) ระยะที่ 2" View : 1568

[2019-07-12] ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 View : 1553

[2019-07-11] ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 View : 3051

[2019-07-12] การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร View : 1652

[2019-08-02] ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 View : 1626

[2019-07-09] รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล View : 1613

[2019-07-09] รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2562 View : 1587

ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.88

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.87

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.88
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.134.98
Online อยู่ : 2
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 333
เดือนนี้ 1,027
ปีนี้ 1,027
รวมทั้งหมด 1,027
Record: 350 (16.10.2019)
( Counter 19-10-2019 )