รัฐบาล เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกัน

คุรุสภาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”

คุรุสภาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”

          คุรุสภาขอเชิญบุคคลผู้มี ความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง  “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา 

มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย   2) อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และ 3) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภาตามที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท โดยต้องมีปริญญาทางการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง และ 2) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาชีพครู มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีประสบการณ์การบริหารที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภาและวิชาชีพครู

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 1) ใบสมัครและแบบแสดงประวัติและผลงานตามแบบแนบท้ายประกาศรับสมัคร ไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 5 ชุด  2) เอกสารแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปคุรุสภาด้านใดด้านหนึ่ง ดังที่ระบุไว้ในประกาศฯ ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ จำนวน 5 ชุด 3) เอกสารแสดงผลงาน ไม่เกิน  3 หน้ากระดาษ จำนวน 5 ชุด 4) หนังสือรับรองของบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 คน  5) สำเนาปริญญาบัตรตามวุฒิการศึกษา  และ 6) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน

วิธีการสรรหา มีคณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ชุด ดำเนินการดังนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1 พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสม แล้วจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน ไม่เกิน 10 คน จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 2 พิจารณาคัดกรองจากความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ผ่านการพิจารณา โดยการสัมภาษณ์และรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แล้วเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ จำนวนไม่เกิน 2 คน พร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภาเป็นข้าราชการ จะต้องลาออกจากราชการก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง

  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรคุสภา www.ksp.or.thและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (ถือวันตราประทับไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 27 เมษายน 2561) หรือทาง e-mail : niramolnath@ksp.or.th ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 24.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ             

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ โทร 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุรุสภาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” วันที่ : 27 เม.ย. 61 เผยแพร่โดย : albertosuper View :
ผู้บริหาร

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 54.146.98.143
Online อยู่ : 4
วันนี้ 254
เมื่อวานนี้ 312
เดือนนี้ 1,430
ปีนี้ 1,430
รวมทั้งหมด 1,430
Record: 358 (22.05.2019)
( Counter 24-05-2019 )