สพม.40 ชวนเที่ยวประเพณี ‘อุ้มพระดำน้ำ’ จังหวัดเพชรบูรณ์ สัมผัสพลังศรัทธาหนึ่งเดียวในไทย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

ประวัติ สพม.40

ประวัติความเป็นมา

ภูมิหลัง

               กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งมีหน้าที่ในการพัฒนายกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาชาติ จำเป็นต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลก เพื่อสร้างคนไทยและการปฏิรูปการศึกษาไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)

               ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะการอ่านเขียนและคิดคำนวณที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชากร  แต่จากผลจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 โดยผลการทดสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งเกือบทุกวิชา ยกเว้น วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 58.30 คะแนน  และผลการทดสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งเกือบทุกวิชาเช่นกัน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 20.48 คะแนน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 62.03 คะแนน  และจากผลการประเมินทักษะของนักเรียนในระดับนานาชาติ PISA ปี 2012 เมื่อเทียบกับ PISA ปี 2009 พบว่า นักเรียนไทยในกลุ่มอายุ 15 ปี มีผลการประเมินเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 3 วิชา ลำดับการประเมินของไทย อยู่ในอันดับที่ 50 ของ 65 ประเทศ

               ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

               แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ต้องมีแนวคิด มีวิธีการที่หลากหลายในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อได้นักเรียนที่มีคุณภาพเป็นผลผลิตได้คนไปพัฒนาสังคมไทยให้มีความมั่นคง ซึ่งการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความสำคัญมากเนื่องจากจะรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วพัฒนานักเรียนส่งต่อไปยังระดับอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมคิดร่วมดำเนินการพัฒนาการศึกษาตลอดแนว

                วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์  เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล  โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายชินภัทร  ภูมิรัตน์  มอบหมายให้นายเสน่ห์  ขาวโต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

                 เดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๓๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศกม.๓๙)  จากจำนวนทั้งสิ้น  ๔๑  ศูนย์  ตามประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ   ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  โดยมีนายบุญส่ง ชุนแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๓๙ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายประเสริฐ  ชำนาญพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการและเลขาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๓๙ จังหวัดเพชรบูรณ์  และมีนายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นหัวหน้าสำนักงาน  ที่ตั้งสำนักงานคือ ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร) อาคาร ๖ ชั้น ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  โดยความอนุเคราะห์ของ ดร.จิตราภรณ์  ใยศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  งบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้จากการระดมทุนและทรัพยากรของทุกโรงเรียนในสังกัด  ด้านบุคลากรระยะเริ่มแรก  มีบุคลากรจากโรงเรียนต่าง ๆ หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์   คือ นางสาวบังอร  รณหงษา , นางลักขณา  แก้วเพิ่ม , นางลำเพย  ยาโต , นางเกศรินทร์  ภูลายยาว  และนางสุพรณ์  นวลเชย  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์ตามลำดับ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๓  คือ  นางละออง   หาญยากรณ์  และนางเกษร  หาญสมบัติ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒  คือ นายธานี  ชาตินันทน์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๓๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                  วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน  ๔๒  เขต  ลงในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา  โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  และแต่งตั้งให้ นายบุญส่ง ชุนแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  อีกตำแหน่งหนึ่ง  ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

                 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ย้ายและแต่งตั้ง นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  ต่อมามี นายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์  รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

                  วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่งที่ 1647/2556  ให้ย้ายและแต่งตั้ง นายพิทยา  ไชยมงคล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  และได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

                  วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่งที่ 409/2559  ให้ย้ายและแต่งตั้ง นายทวีศิลป์  สารแสน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  และได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

                  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต40

                  วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่งที่ 590/2559  ให้นายอำนาจ  บุญทรง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40  และได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

                   วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่งที่ 1573/2560  ให้นายประทาน  หาดยาว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  และได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

                   วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่งย้ายที่ 842/2561  ให้นายประทาน  หาดยาว  มาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  และได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561  และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จนถึงปัจจุบัน                 

                    วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่ง ที่ 1184/2562 ให้นายประสิทธิ อินวรรณา มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

                    วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่ง ที่ 1653/2562 แต่งตั้งให้นายประสิทธิ อินวรรณา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ข้อมูล : ประวัติ สพม.40 เผยแพร่โดย : albertosuper View : 40613
ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.15

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.14

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.15
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.229.122.219
Online อยู่ : 1
วันนี้ 19
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 1,409
ปีนี้ 1,791
รวมทั้งหมด 1,791
Record: 369 (03.12.2019)
( Counter 06-12-2019 )