ระบบสรุปยอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

สรุปยอดบริจาค

1,093,951.-

กลุ่มบุคคลทั่วไป

283,741.-

รายละเอียด

กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา

331,213.-

รายละเอียด

กลุ่มนักเรียน

133,013.-

รายละเอียด

กลุ่มศิษย์เก่า

345,984.-

รายละเอียด

โครงการ

ลำดับ ผู้บริภาค ยอดบริจาค กลุ่มผู้บริจาค วัน เดือน ปีที่บันทึก
1 ศิษย์เก่ารุ่น 1 (พ.ต.ท.ชนะสงคราม แก้วเงิน และคณะ) 100,000.- ศิษย์เก่า 01 พฤศจิกายน 2561
2 ดร.สุพจน์ ประไพเพชร 30,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2561
3 นางจิตราภรณ์ โกบุตร 15,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2561
4 ดร.คณนันท์ พฤทธสาโรช 15,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2561
5 คุณครูอุบลรัตน์ เกษไชย 10,700.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2561
6 คุณครูนภาวดี สิงห์จีน 10,070.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2561
7 คุณครูนพมาศ นาดี 5,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 01 พฤศจิกายน 2561
8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลซับไม้แดง 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
9 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
10 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลซับไม้แดง 150.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
11 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลซับไม้แดง 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
12 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลซับไม้แดง 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
13 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลซับไม้แดง 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
14 กำนันสำราญ แก่นจันทร์ ตำบลซับไม้แดง 1,000.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
15 นายวรวุฒิ เจนจบธรรม หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง 5,000.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
16 นายทรงยุทธ แสนเภา 50.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
17 นางกรณิกา จันทร์อ่อน 10.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
18 นายวีระพันธ์ ธนศิริหิรัญสุข ร้านพรหมภัสสรการเกษตร 500.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
19 ครูสมพงษ์ บุญจง (ครูเก่ง) 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
20 นวพลการช่าง 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
21 นายสมพร ครูประเสริฐวัฒนา 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
22 นางสาวจันทร์เพ็ญ พลางคะ จ๊ะเอ๋แบตเตอรี่ 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
23 นางจิระนันท์ ส่งเสริมศักดิ์กุล เอกประดับยนต์ 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
24 นายปรพันธ์ ต้นทนงศักดิ์กุล ฉัตรชัยพืชผล 1,000.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
25 ร้านอาหารแดงน้อย 500.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
26 นายปราโมทย์ พัดดำ ปราโมทย์มอไซค์ 500.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
27 ร้านกิจมงคล 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
28 ร้านชัยเจริญจักรยาน 500.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
29 ร้านหลังคาพลเวียง 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
30 ร้านสมชายมอเตอร์ 50.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
31 ร้านเตี้ยบูติก 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
32 ร้านบึงสามพันค้าข้าว 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
33 ร้านฟ้ามุ่ย 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
34 นายประยูร อ่วมแพ 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
35 ร้านเจริญพรไฟฟ้า 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
36 นางสาวกิตติยาพร สุขเทศ 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
37 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
38 ร้านประทวนมือถือ 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
39 ร้านโชคชัยสมาร์ทโฟน 500.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
40 ร้านสุนทรวัฒนา 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
41 นายวุฒิชัย สายเมฆ 200.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
42 บริษัททองราชาเยาวราช 1,000.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
43 นายวิวรรธน์ ขจรธงไชยศักดิ์ 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
44 ครูเอี้ยง (เทคโนฯ) 100.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
45 ร้านมาวนม 40.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
46 ศิษย์เก่ารุ่น 22 (เกียรติไพบูลย์ เพิ่มฉลาด และคณะ) (สายครูเยาลักษณ์) 10,500.- ศิษย์เก่า 05 พฤศจิกายน 2561
47 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1,000.- บุคลทั่วไป 05 พฤศจิกายน 2561
48 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 500.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
49 กำนันตำบลพญาวัง 100.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
50 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพญาวัง 40.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
51 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลพญาวัง 100.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
52 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลพญาวัง 140.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
53 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลพญาวัง 20.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
54 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลพญาวัง 60.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
55 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพญาวัง 100.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
56 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลพญาวัง 140.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
57 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลพญาวัง 20.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
58 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลพญาวัง 70.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
59 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลพญาวัง 100.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
60 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลพญาวัง 20.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
61 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลพญาวัง 100.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
62 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลพญาวัง 20.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
63 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลพญาวัง 50.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
64 นางสาวสิรินภา จันทร์อำไพ (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
65 นายณรงค์ ปานทอง (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
66 นางสาววิรญา ก้อโพชัย (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
67 นางสาวบุญยาพร โรจนทนงค์ (สายครูเยาวลักษณ์) 600.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
68 โรงเรียนหนองไผ่ 1,000.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
69 นางสาวปนัดดา คุ้มตระกูล (สายครูเยาวลักษณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 06 พฤศจิกายน 2561
70 คุณครูอำไพพรรณ บำรุงนอก 10,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 07 พฤศจิกายน 2561
71 คุณครูเครือวัลลิ์ อยู่เย็น 5,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 07 พฤศจิกายน 2561
72 คุณครูนุชนภางค์ คำมี 7,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 07 พฤศจิกายน 2561
73 ธัญลักษณ์ และเพื่อนๆ (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 07 พฤศจิกายน 2561
74 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1,000.- บุคลทั่วไป 08 พฤศจิกายน 2561
75 Miss Dominique Dullaert 2,000.- บุคลทั่วไป 08 พฤศจิกายน 2561
76 นักเรียนชั้น ม.5/1 พร้อมที่ปรึกษา 17,910.- นักเรียน 08 พฤศจิกายน 2561
77 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 500.- บุคลทั่วไป 08 พฤศจิกายน 2561
78 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลวังพิกุล 650.- บุคลทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561
79 นางรัตนา ศรีบัวคม (สายครูเยาวลักษณ์) 100.- บุคลทั่วไป 12 พฤศจิกายน 2561
80 คุณครูเพียงเพ็ญ คนธาร์ 5,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 พฤศจิกายน 2561
81 นายกรี ทิมโต นายก อบต.ศรีมงคล 1,000.- บุคลทั่วไป 12 พฤศจิกายน 2561
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 500.- บุคลทั่วไป 13 พฤศจิกายน 2561
83 นางยุวรินทร์ เกตุเทศ (สายครูเยาวลักษณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 14 พฤศจิกายน 2561
84 นางสาวจตุพร นินนามะ (สายครูเยาวลักษณ์) 100.- บุคลทั่วไป 14 พฤศจิกายน 2561
85 นางสาวจิรัชยา แซ่เตีย (สายครูเยาวลักษณ์) 1,500.- บุคลทั่วไป 14 พฤศจิกายน 2561
86 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1,000.- บุคลทั่วไป 15 พฤศจิกายน 2561
87 คุณวินิจ ชุ่มชาติ บริษัทริโซ่ (สายครูเยาลักษณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 16 พฤศจิกายน 2561
88 ช่างกอฟ บริษัทริโซ่ (สายครูเยาลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 16 พฤศจิกายน 2561
89 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 500.- บุคลทั่วไป 16 พฤศจิกายน 2561
90 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงสามพัน 2,000.- บุคลทั่วไป 19 พฤศจิกายน 2561
91 คุณธนวัฒน์ เดชสุระ (สายครูเยาวลักษณ์) 300.- บุคลทั่วไป 19 พฤศจิกายน 2561
92 รองฯสมพร ศิลลา 1,000.- บุคลทั่วไป 19 พฤศจิกายน 2561
93 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1,200.- บุคลทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2561
94 นายอนันต์ ฉิมจีน (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2561
95 คุณบุญนาค เนียมเปรม 10,000.- บุคลทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2561
96 คุณครูกรรณิการ์ ศรีจันดา 25,671.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 พฤศจิกายน 2561
97 นักเรียนชั้น ม.4/2 5,500.- นักเรียน 21 พฤศจิกายน 2561
98 น.ส.สุพัตรา ศรีมาดี ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา 5,570.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 พฤศจิกายน 2561
99 คุณครูตุลาพร กิ่งไทร 943.- บุคลทั่วไป 22 พฤศจิกายน 2561
100 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 3,500.- บุคลทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2561
101 นักเรียนชั้น ม.1/3 300.- นักเรียน 23 พฤศจิกายน 2561
102 นางนิตยา ประทุมสูตร (ผู้ปกครอง ม.1/3) 500.- บุคลทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2561
103 นักเรียนชั้น ม.5/4 6,095.- นักเรียน 26 พฤศจิกายน 2561
104 นายเฉลิมศักดิ์ ช่างไม้ (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2561
105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 509.- บุคลทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2561
106 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
107 โรงเรียนเนินพิทยาคม 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
108 ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงสามพัน(คุณพรเพ็ญ ชัยประเสริฐสุด-ผจก.) 2,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
109 นักเรียนชั้น ม.4/3 6,920.- นักเรียน 28 พฤศจิกายน 2561
110 อบต.วังพิกุล 600.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
111 นายบุญยืน ออกเจนจบ (สายครูยุพาภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
112 นายศราวุฒิ ออกเจนจบ (สายครูยุพาภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
113 นายอัคนี ทองสุข (สายครูยุพาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
114 นางสาวสรียา รุ่งจำรัส (สายครูยุพาภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
115 คุณครูยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส 4,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 พฤศจิกายน 2561
116 นางอารีรัตน์ สมพงษ์ (สายครูยุพาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
117 คุณมลทิชา สกลวิทยานนท์ (สายครูณัฏฐสันต์) 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
118 คุณศศิธร ปิ่นแก้ว (สายครูณัฏฐสันต์) 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
119 คุณสุภาพร เอี่ยมประเสริฐ (สายครูณัฏฐสันต์) 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
120 คุณมะลิวรรณ มั่งสูงเนิน (สายครูณัฏฐสันต์) 1,000.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
121 คุณรุ่งนภา สังข์สะอาด (สายครูณัฏฐสันต์) 500.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
122 คุณสุนิตย์ คล้ายเดช (สายครูณัฏฐสันต์) 500.- บุคลทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2561
123 นางพรพิมล พันธ์อาทิตย์ (สายครูกฤติยาภรณ์) 3,000.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
124 นายประวัฒ พันธ์อาทิตย์ (สายครูกฤติยาภรณ์) 2,000.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
125 นางสาววัฒนาพร พันธ์อาทิตย์ (สายครูกฤติยาภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
126 คุณครูกฤติยาภรณ์ พันธ์อาทิตย์ 1,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 พฤศจิกายน 2561
127 นางยุพิน บัวระพา (สายครูกฤติยาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
128 นางทองพูน ปิ่นสกุล (สายครูกฤติยาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
129 นางมะลิ เกตุเทศ (สายครูกฤติยาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
130 นางวรกาญจน์ ชมพูนุช (สายครูกฤติยาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
131 นางอัญชนา บัวระพา (สายครูกฤติยาภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
132 นางชุติมณฑน์ ราชมณี (สายครูกฤติยาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
133 นางอรพรรณ บัวระพา (สายครูกฤติยาภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
134 ร.ต.อ.ดิเรก - คุณฉวี เปรมชาวนา (สายครูกฤติยาภรณ์) 200.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
135 นักเรียนชั้น ม.1/2 ร่วมกับครูพรพิมล ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน (สายครูกฤติยาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
136 นางลออ พันธุ์วงศ์ (สายครูกฤติยาภรณ์) 300.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
137 นางวันนา สุวรรณรังษี (สายครูกฤติยาภรณ์) 120.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
138 นางเพียงกมล ภาพสิงห์ (สายครูกฤติยาภรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
139 นางดวงเดือน นิยมศิลป์ (สายครูกฤติยาภรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
140 นางไพเราะ ทองใบ (สายครูกฤติยาภรณ์) 200.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
141 นางสมใจ สอนเครือ (สายครูกฤติยาภรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
142 นายสมชาย เกตุเทศ (สายครูกฤติยาภรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
143 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน (สายครูกฤติยาภรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
144 คุณครูปทุมพร เคนยา 3,000.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
145 ร้านรุ่งจิตต์ 1,000.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
146 คุณกิตติพิชญ์ บุญมา 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
147 คุณจิราวัชร์ สิริสุขวงค์ 500.- บุคลทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2561
148 ศิษย์เก่า ม.6 (6/2) รุ่นปีการศึกษา 59 1,000.- ศิษย์เก่า 29 พฤศจิกายน 2561
149 รองฯฆนากร นาราษฎร์ 15,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 พฤศจิกายน 2561
150 นายกิตติพงษ์ ศรสุรินทร์ และน.ส.กาญจนา นำภา พร้อมครอบครัว (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2561
151 นางสาวณัฐชา พูนธนากร (สายครูเยาวลักษณ์) 100.- บุคลทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2561
152 นายชัยโรจน์ ล้ำเลิศ (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2561
153 คุณครูทองเรียน น้อยศรี(และครอบครัว) 5,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 พฤศจิกายน 2561
154 คุณครูณัฐธยาน์ มั่นหมาย 3,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 พฤศจิกายน 2561
155 ร.ต.อ.มานิตย์ อ้นเวียง ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
156 นางเกตน์นิภา ศรีสุวรรณกุล ม.6 รุ่น 2 1,000.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
157 ด.ต.ธัชกร อ่อนธานี ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
158 นางสาวบุญญาพร แก้วศรีภูมิ ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
159 คุณครูพรพนา แก้วกาหลง ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
160 นายณัฐวุฒิ สมัครการ ม.6 รุ่น 2 1,000.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
161 นางชิตาภา ปานตั้น ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
162 นางธัญพร ก้อนนาค ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
163 นายอรรถพล เกิดม่วง ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
164 นางเนตดา วงศ์ทองมานะ ม.6 รุ่น 2 500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
165 ศิษย์เก่ารุ่น 9 (คุณครูกรรณิการ์และคณะ) 29,500.- ศิษย์เก่า 30 พฤศจิกายน 2561
166 คุณครูทัศนีย์ ทองศรี 1,500.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 ธันวาคม 2561
167 ร้านทีไบร์ท กรุ๊ป (สายครูทัศนีย์) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
168 นางปานจันทร์ คงจำนงค์ (สายครูทัศนีย์) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
169 นางวิไลรัตน์ เจริญสุข (สายครูทัศนีย์) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
170 นางพรรณี พันธ์ประเสริฐ (สายครูทัศนีย์) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
171 นางศิริลักษณ์ สุขคำมี (สายครูทัศนีย์) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
172 นางสาวธันย์ชนก ม่วงคุ้ม (สายครูทัศนีย์) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
173 นางเสาวรีย์ บุญถูก (สายครูทัศนีย์) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
174 นางมะลิ อินทรีย์ (สายครูทัศนีย์) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
175 นักเรียนโรงเรียนบ้านซับไม้แดง (สายครูทัศนีย์) 605.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
176 นักเรียนชั้น ม.6/4 1,000.- นักเรียน 03 ธันวาคม 2561
177 คุณจิตรา สุวรรณี (สายครูณัฏฐสันต์) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
178 คุณครูธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ 1,130.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 ธันวาคม 2561
179 ชาวตลาดหล่มสัก (สายครูธนาภรณ์) 3,870.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
180 คุณครูภัคสกร ก้อนคำ 1,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 ธันวาคม 2561
181 ผู้มีจิตศรัทธา (สายครูภัคสกร) 210.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
182 นางศิริลักษณ์ ศีลจันทร์ (สายครูศิรินาฏ) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
183 นางนุจรินทร์ ไวทยการ (สายครูศิรินาฏ) 3,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
184 นายนิติพร ศีลจันทร์ (สายครูศิรินาฏ) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
185 คุณครูศิรินาฏ ศีลจันทร์ และบุตร-ธิดา 1,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 ธันวาคม 2561
186 คณะครูโรงเรียนวัดสนามไชย อ.พรหมพิราม (สายครูศิรินาฏ) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
187 นายนิวัฒน์ เวชการ (สายครูศิรินาฏ) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
188 นายอนุสิทธิ์ ศรีภิรมย์ (สายครูศิรินาฏ) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
189 นายสวง อยู่คง (สายครูศิรินาฏ) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
190 เพื่อนชะเรียม (สายครูศิรินาฏ) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
191 เพื่อนเอ็น (สายครูศิรินาฏ) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
192 เพื่อนนุช พา จ๊อด แจ๋ว (สายครูศิรินาฏ) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
193 เพื่อนเป๋า หน่อย โต้ง ต๋อย อ๋อย อี๊ด เล็ก บ่วย (สายครูศิรินาฏ) 760.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
194 ศิษย์เก่า ม.6/1 รุ่นจบปี 2560 2,484.- ศิษย์เก่า 03 ธันวาคม 2561
195 ศิษย์เก่า ม.6/2 รุ่นจบปี 2557 300.- ศิษย์เก่า 03 ธันวาคม 2561
196 นักเรียนชั้น ม.4/1 8,460.- นักเรียน 03 ธันวาคม 2561
197 นักเรียนชั้น ม.2/3 3,326.- นักเรียน 03 ธันวาคม 2561
198 เพื่อนๆ (สายครูพิชามญชุ์) 1,140.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
199 คุณครูพิชามญชุ์ จันทรศร 2,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 03 ธันวาคม 2561
200 นางสาววรนิษฐา จำปา (สายครูพิชามญชุ์) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
201 นายณัธวรัฐ พึ่งไชย (สายครูพิชามญชุ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
202 นางวรรณวิมล ทองงาม (สายครูพิชามญชุ์) 500.- บุคลทั่วไป 03 ธันวาคม 2561
203 นางสาวกมลพร สุบุตรดี (สายครูอัมพร) 2,500.- บุคลทั่วไป 04 ธันวาคม 2561
204 คุณณัฐกฤตา ประทุมเทศ (สายครูณัฏฐสันต์) 500.- บุคลทั่วไป 04 ธันวาคม 2561
205 คุณสายฝน เกตุศรี (สายครูณัฏฐสันต์) 1,000.- บุคลทั่วไป 04 ธันวาคม 2561
206 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1,500.- บุคลทั่วไป 04 ธันวาคม 2561
207 นางสาวแววตา บุญเกตุ 2,000.- บุคลทั่วไป 04 ธันวาคม 2561
208 นักเรียนชั้น ม.3/2 5,000.- นักเรียน 06 ธันวาคม 2561
209 นักเรียนชั้น ม.6/5 6,740.- นักเรียน 06 ธันวาคม 2561
210 คุณครูณัฐณิชา ทรัพย์มาก 2,290.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 ธันวาคม 2561
211 คุณอัญชิสา ศรีสุระ (สายครูณัฏฐสันต์) 3,000.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
212 คุณสมพงษ์ จิตร์พันธ์ (สายครูณัฏฐสันต์) 2,000.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
213 คุณครูเบญจมาศ ทองนุ่ม 4,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 ธันวาคม 2561
214 นักเรียนชั้น ม.6/3 4,915.- นักเรียน 06 ธันวาคม 2561
215 นายอัศวิน พรมสุข ผู้ปกครองนักเรียน ม.6/3 500.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
216 ทันตแพทย์สมยศ สมประสงค์ ผู้ปกครองนักเรียน ม.6/3 1,000.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
217 นักเรียนชั้น ม.3/5 1,505.- นักเรียน 06 ธันวาคม 2561
218 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3/5 1,600.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
219 คุณครูวิรัลยุพา ทองพัด 8,299.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 ธันวาคม 2561
220 คุณครูวุฒิพงษ์ - คุณครูสุทิน ศรีมูล 12,990.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 ธันวาคม 2561
221 คุณอุไรวรรณ พวงทอง (สายครูณัฏฐสันต์) 500.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
222 รศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว 1,000.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
223 โรงเรียนอุดมวิทยา 3,000.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
224 ดร.ภก.ศุภชัย อินสุข พร้อมครอบครัว 10,000.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
225 นักเรียนชั้น ม.5/3 ร่วมกับครูที่ปรึกษา 5,280.- นักเรียน 06 ธันวาคม 2561
226 นักเรียนชั้น ม.1/5 7,020.- นักเรียน 06 ธันวาคม 2561
227 คุณครูเอกชัย วงษ์แสงทอง 1,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 ธันวาคม 2561
228 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 500.- บุคลทั่วไป 06 ธันวาคม 2561
229 คุณศรีวรรณ (สายครูอัมพร) 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
230 สภ.บึงสามพัน 3,490.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
231 สายคุณครูภัทธมล ผลสว่าง 15,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
232 นายสุรชาติ-นางมนัสนันท์ มูลละมัย 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
233 นางลัทธวรรณ ฤกษ์ทอง 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
234 นายลิขิต แซ่เบ้ 200.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
235 คุณแผ่น พรมปาน 830.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
236 คุณครูอัมพร เกิดแสง 3,300.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
237 คุณครูอารีย์ พิมพ์รัตน์ 5,820.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
238 นางสาวรัตนา วงศ์อดุลฤทธิ์ (สายครูกฤติยาภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
239 คุณครูสายลม อมฤก 2,270.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
240 ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต(ครูศิริพร) 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
241 นางน้ำหวาน ถนนน้อย (สายครูสมบูรณ์) 2,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
242 นางวันเพ็ญ หาหอม (สายครูสมบูรณ์) 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
243 นางสาวสมพิศ ศิริเวช (สายครูสมบูรณ์) 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
244 นายวิชาญ บุญลือ (สายครูสมบูรณ์) 1,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
245 นางสาวอรอนงค์ ศิริเวช (สายครูสมบูรณ์) 200.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
246 คุณพลอยวรินทร์ คุณพิมพ์ลภัส อุดม (สายครูสมบูรณ์) 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
247 ศิษย์เก่า ม.6/2 รุ่น 6 (สายครูสมบูรณ์) 6,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
248 นางพชรา กาลเพ็ชร์(อมรา เปรื่องทองคำ) (สายครูสมบูรณ์) 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
249 คุณธมลวรรณ อ่อนศรี (สายครูสมบูรณ์) 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
250 นางสุคนทิพย์ นอร์ลันเดอร์ (สายครูสมบูรณ์) 1,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
251 นายอนุวัฒน์ นางณัฐธยาน์ นายคณิศร นายภูวริศ ทองปิ่น (สายครูสมบูรณ์) 1,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
252 นายปรีชา นาดี (สายครูสมบูรณ์) 330.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
253 ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 5 (สายครูสมบูรณ์) 2,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
254 นายวรัญญู สอนน้อย (สายครูสมบูรณ์) 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
255 นางสำราญ วัฒนประสิทธิ์ (สายครูสมบูรณ์) 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
256 นายประทีป นางสังเวียน ฟักสกุล และครอบครัว (สายครูสมบูรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
257 ครอบครัวนายพีรพงษ์ ศรีพุทธ (สายครูสมบูรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
258 นางสาวลออรัตน์ เด็กชายปิติพล บริรักษ์ (สายครูสมบูรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
259 นางจันลา ศรีทอง (สายครูสมบูรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
260 นักเรียนชั้น ม.4/5 2,994.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
261 คุณจันทิมา ฮวดอ้น (สายครูสมบูรณ์) 1,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
262 คุณครูปราโมทย์ และคุณครูเดือนแรม เปลี่ยนศรี 5,600.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
263 นักเรียนชั้น ม.2/2 2,372.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
264 คุณครูเยาวลักษณ์ ช่างไม้ 4,680.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
265 คุณครูสนธยา เทียนธูป 10,733.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
266 คุณครูแก้วตา วังคีรี 3,700.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
267 นักเรียนชั้น ม.5/5 3,129.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
268 นักเรียนชั้น ม.2/5 3,720.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
269 คุณครูเพียงใจ คำมุง 2,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
270 นักเรียนชั้น ม.6/1 3,900.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
271 นักเรียนชั้น ม.5/2 2,400.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
272 คุณครูสุนันท์ คุ่ยต่วน 5,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
273 นักเรียนชั้น ม.1/2 1,000.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
274 คุณครูประพันธ์ สีทอนสุด 3,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
275 ผู้ป่วยโรงพยาบาลบึงสามพัน 1,127.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
276 นักเรียนชั้น ม.3/3 2,320.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
277 คุณครูเบญญาภา เหลี่ยมแฉ่ง 1,280.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
278 นักเรียนชั้น ม.4/4 2,600.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
279 ร้านสุรสีห์ครุภัณฑ์ 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
280 นักเรียนชั้น ม.6/2 และผู้ปกครอง 7,007.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
281 นักเรียนชั้น ม.5/6 ครูที่ปรึกษา 1,600.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
282 คุณครูพงษ์สุวัฒน์ เสริมศิริกาญจนา (สายครูศิริพร) 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
283 คุณครูชลดา เมืองเยาะ 5,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
284 นักเรียนชั้น ม.3/4 1,110.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
285 นักเรียนชั้น ม.4/6 พร้อมด้วยครูเกรียงไกร และครูอรปภา 5,000.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
286 ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 6 ปี 2527 33,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
287 รองฯสุพิชญา เหล็กแดง 2,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
288 คุณครูศิริพร อุดมรัตน์ 1,010.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
289 ร้านสากลเฟอร์นิเจอร์ (สายครูศิริพร) 2,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
290 นางจันทร์เพ็ญ ฉัตรพงศ์มนัส (สายครูศิริพร) 1,650.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
291 ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 14 2,980.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
292 คุณครูถวัลย์จิต คำเมือง 1,260.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
293 พระครูวรพัชรสาร (วัดโคกตายอ) 5,705.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
294 นางกาญจนา ศรีภา 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
295 คุณครูณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์ 14,421.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
296 คุณครูจันทร์ขจร มะลิจันทร์ 6,480.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
297 ม.ศ.3 รุ่น 2 51,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
298 ผอ.ขวัญชัย เพ็งโตวงษ์ 3,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
299 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ (สายครูพิชามญชุ์) 300.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
300 มศ.3 รุ่นสุดท้าย รุ่น 3 10,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
301 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
302 นายอาณาจักร พลตระกรรม ม.6 รุ่น 15 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
303 นางชนินาถ จิตต์ตั้งลีลา ม.6 รุ่น 15 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
304 นางเบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล ม.6 รุ่น 15 500.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
305 ด.ญ.ธีมาพร เพชรมณี 100.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
306 ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 7 4,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
307 ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น11 (สายครูจันทร์ขจร) 2,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
308 นายประยุทธ สายสุวรรณ 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
309 ผอ.สุนทร พินิจนัย 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
310 ผอ.จีระ ทัศนศิริ 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
311 นางอุไร ศิริเวช และครอบครัว 500.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
312 นาวาโทอำนวย อิ่มอก และนางบุศรินทร์ สุทธิวราช (สายนางสุพิน) 7,388.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
313 นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
314 นางศานิต ชาติกรณ์ 3,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
315 พระครูสิริพัชรากร 1,300.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
316 พระครูปริยัตพัชรสุนทร วัดซับไม้แดง 2,780.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
317 นางสาวนภา หามา 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
318 คุณครูเชษฐา กลิ่นเทศ 6,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
319 ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 4 28,250.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
320 นางวารี เชิดฉาย ผู้ปกครอง ม.1/3 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
321 คุณครูพรพนา แก้วกาหลง 3,590.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
322 นักเรียนชั้น ม.2/1 2,420.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
323 ผู้ปกครองนักเรียน ม.6/6 (ครูมุกดา) 600.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
324 คุณครูวสันต์ และคุณครูดุษฎี ทองกลีบ 3,440.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
325 นักเรียนชั้น ม.1/1 1,220.- นักเรียน 08 ธันวาคม 2561
326 นางรังสิมา บัวทอง ม.ต้น รุ่น 10 9,100.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
327 นางฐาปนีย์ อินทร์กลั่น พร้อมครอบครัว 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
328 นางอำภา มุ่งกองกลาง 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
329 คุณครูสุพิญญา จันทฤทธิ์ 1,550.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
330 นายยอด ทาไล 600.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
331 นางรัตตินันท์ อริยะอมรรัชต์ ม.3 รุ่น 8 7,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
332 คุณครูสิรินาฏ ฉัตรแก้ว 5,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
333 นางกมลพร บุญญาลัย ผู้ปกครอง ม.5/5 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
334 พระครูประคุณพัชรสร วัดหนองแจง 1,500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
335 พระครูพัชรธรรมรักขิต วัดซับสมอทอด 2,070.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
336 พระครูสุนทรพัชรสาร วัดวังตะเคียนทอง 900.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
337 พระครูสุตพัชรบรรพต วัดบรรพตาราม 2,830.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
338 นางปริศนา ปลัดเซ็นต์ 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
339 นางสาวณัชชานิษฐ์ หอมตา และนางสาวจุฑากานต์ สมนึก 700.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
340 แม่ค้าโรงอาหาร ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม 1,680.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
341 นายคมกริช - นางจินดา ทรงกลิ่น 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
342 คุณจีรนันท์ น้ำดอกไม้ (สายครูสมบูรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
343 นายธนภัทร - ภัคจิรา - ด.ญ.พัชรธิดา (สายครูสมบูรณ์) 200.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
344 ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 11 16,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
345 นายบุญเลิศ นาครอง (สายครูสมบูรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
346 บะหมี่หมูแดง (ร้านอายงค์) 1,300.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
347 ว่าที่ พต.นิวัฒน์ มาตย์นอก 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
348 นายพีระพงษ์ กมลเสถียร 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
349 นางเฉลี่ย ปานแก้ว 120.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
350 นายทรงกลด สุริมิตรตระกูล 10,000.- ศิษย์เก่า 08 ธันวาคม 2561
351 คุณครูกษิดิศ ภาวะโสภณ 369.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
352 พระครูอมรพัชราศัย วัดดาวนิมิต 1,750.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
353 ผอ.อนันต์ บรรจงสวัสดิ์ 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
354 คุณครูสุพิชัย คำทุย 1,500.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08 ธันวาคม 2561
355 นายธนากร นาคเจือทอง 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
356 นางเฉลิม - เด็กหญิงกานต์ธิดา เปี่ยมแก้ว 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
357 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ (ส.ส.ดำ) (สาย ผอ.สุพจน์) 3,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
358 คุณธวัช--คุณพิณ คงสมแสวง (สายครูณัฏฐสันต์) 20,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
359 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 3,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
360 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 2,230.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
361 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1,000.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
362 โรงเรียนบ้านป่าแดง (สาย ผอ.สุพจน์) 3,590.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
363 นายจตุพล อินทสร้อย (สายครูณัฏฐสันต์) 500.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
364 นายชวโรจน์ ธรรมโชติ 100.- บุคลทั่วไป 08 ธันวาคม 2561
365 นักเรียนชั้น ม.3/1 ร่วมกับผู้ปกครอง และที่ปรึกษา 8,400.- นักเรียน 11 ธันวาคม 2561
366 นางสุพรรษา สังวาระ 500.- บุคลทั่วไป 11 ธันวาคม 2561
367 คุณครูศรธิกานต์ เทพคำดี 500.- บุคลทั่วไป 11 ธันวาคม 2561
368 คุณครูอุเทน ทักคุ้ม (สายครูเยาวลักษณ์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
369 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1,000.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
370 คุณครูเทวีพร พรมผล 700.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธันวาคม 2561
371 นักเรียนชั้น ม.1/4 650.- นักเรียน 12 ธันวาคม 2561
372 คุณครูศิริภรณ์ จุลฬา 500.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธันวาคม 2561
373 นางสาวขวัญดาว อิวากะนะ (สายครูศิริภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
374 นางสาวนิติมา บุญอ้อย (สายครูศิริภรณ์) 200.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
375 นางสาวปฐมา พงษ์สวัสดิ์ (สายครูศิริภรณ์) 100.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
376 นายอรรถสิทธิ์ ผลสว่าง (สายครูศิริภรณ์) 500.- บุคลทั่วไป 00 543
377 คุณพิสมัย อ่องลออ (สายครูณัฏฐสันต์) 3,000.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
378 คุณประทวน อ่องลออ (สายครูณัฏฐสันต์) 1,000.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
379 คุณศศิพิมล ชื่นชม (สายครูณัฏฐสันต์) 100.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
380 คุณครูดวงดี ชายเรียน 3,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธันวาคม 2561
381 คุณครูศิราณี ป้อมปราการ 3,500.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธันวาคม 2561
382 คุณครูอรุณรัตน์ ต้นสาลี 3,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ธันวาคม 2561
383 นางจรัสศรี ดามาพงษ์ (สาย ผอ.สุพจน์) 1,500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
384 นางสาวณสุดา หล่อสิงห์คำ (สาย ผอ.สุพจน์) 1,500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
385 นางแววตา พุฒรัตน์ (สาย ผอ.สุพจน์) 1,418.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
386 นายอำนวย ประไพเพชร (สาย ผอ.สุพจน์) 1,000.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
387 นายวิมาลย์ ประไพเพชร (สาย ผอ.สุพจน์) 1,000.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
388 นางสาวพิยดา แสงหิรัญ (สาย ผอ.สุพจน์) 1,000.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
389 นางสาวทัศนีย์ เชื้อสุวรรณ์ (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
390 นางพัชนี เชื้อสุวรรณ์ (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
391 นายธวัชชัย อุปนันท์ (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
392 นายเรืองฤทธิ์ ช่างทองคำ (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
393 นายสามารถ จุลภักดิ์ (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
394 คุณวันสิกา ปัญญาดี (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
395 คุณพจนีย์ บุญวาที (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
396 นางกุลชา ศีลกุล (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
397 นางสาวจินตนา ชัยมี (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
398 นายประดิษฐ์ ศรีเลย (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
399 นางรุจิเรข เหมลา (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
400 นางสาวสุพรรษา สียา (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
401 นายโชติ คุ้มทรง (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
402 นางสาววราภรณ์ คำแท่ง (สาย ผอ.สุพจน์) 500.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
403 นายธนพัฒน์ แดงจันทร์ (สาย ผอ.สุพจน์) 200.- บุคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
404 นายวรรณะ วงศ์ศักดิ์ (สาย ผอ.สุพจน์) 900.- บุคลทั่วไป 13 ธันวาคม 2561
405 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1,300.- บุคลทั่วไป 13 ธันวาคม 2561
406 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1,000.- บุคลทั่วไป 13 ธันวาคม 2561
407 ดร.วรจักร์ มั่นคง 1,000.- บุคลทั่วไป 13 ธันวาคม 2561
408 นายรัชพล ลวพิมล 6,320.- ศิษย์เก่า 14 ธันวาคม 2561
409 นางขนิษฐ์ มีเปี่ยม 500.- บุคลทั่วไป 14 ธันวาคม 2561
410 สพม.40 2,106.- บุคลทั่วไป 14 ธันวาคม 2561
411 ด.ต.ไชยรัตน์ กำราบไพรีรัฐ (สายครูพรพนา) 500.- บุคลทั่วไป 17 ธันวาคม 2561
412 นายณัฐกานต์ - นายพีระวิชญ์ แสงแก้ว ม.6/1 500.- นักเรียน 17 ธันวาคม 2561
413 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1,000.- บุคลทั่วไป 18 ธันวาคม 2561
414 คุณครูเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์ 3,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ธันวาคม 2561
415 นายนริศ เพชรบ่อใหญ่ (สายครูเสถียรพงษ์) 2,500.- บุคลทั่วไป 25 ธันวาคม 2561
416 คุณครูอาภาพร บุญเติม 5,000.- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ธันวาคม 2561
417 ร้าน SX คอมพิวเตอร์ (สายครูศิริภรณ์) 1,000.- บุคลทั่วไป 25 มกราคม 2562