รัฐบาล เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกัน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพระดับชาติ ขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

               1.เป็นองค์กรทันสมัย บริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว แบบ TQA เน้นการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               2. มุ่งมั่นพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร

               3. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล

               4. สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสู่ระดับชาติ

               5. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารองค์กรและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

                1.สร้างสรรค์นักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก

                2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นำ เป็นคนดี คนเก่ง มีจรรยาบรรณ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อนวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ และผ่านการประเมินในระดับชาติ

                3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน

                4.สร้างองค์กรและโรงเรียนชั้นดีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารและใช้จัดการเรียนการสอน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                5.โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีการพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในองค์กรและโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย ปลอดสารเสพติด

                6.ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

ข้อมูล : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ เผยแพร่โดย : natthanan View : 1487
ผู้บริหาร

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 184.73.14.222
Online อยู่ : 2
วันนี้ 246
เมื่อวานนี้ 138
เดือนนี้ 514
ปีนี้ 514
รวมทั้งหมด 514
Record: 246 (22.04.2019)
( Counter 22-04-2019 )